Meditatie - Johannes 3:16 Meditatie - Johannes 3:16

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe
Johannes 3:16

Een ontmoeting met Jezus in de nacht.
Midden in de nacht komt er een mens tot Jezus.
Hij haalt de Heiland uit Zijn slaap.
Overdag durft hij geen vragen te stellen aan Jezus.
Deze mens heet Nicodemus.
Hij is thuis in de Schrift als geen ander.
Hij is onder de indruk van het onderwijs van Jezus.
Toch wil hij dat niemand hem ziet bij Jezus.
De mensen zouden kunnen denken dat hij bij Jezus volgelingen zou behoren en dit misverstand wil hij voorkomen.

Wereld
a. Gevallen wereld.
De Heere Jezus laat Nicodemus horen dat God de wereld liefgehad heeft.
De wereld was het kunststuk van de Schepper.
Dit kunststuk is door de zonde verwoest.
Het is een wereld waar de breuken en barsten zichtbaar zijn.
Het is een wereld waar het egoïsme hoogtij viert.
Een wereld waar rampen plaatsvinden.
Gods schepping is een tranendal geworden.

b. Wereld van Joodse vroomheid.
De Heere Jezus betrekt ook Nicodemus in die gevallen wereld.
Het woordje wereld ziet in het evangelie van Johannes ook op de vrome Joodse wereld.
Nicodemus en vele vromen dachten dat ze door hun best te doen, door de wet na te leven hun schuld bij God konden vereffenen. Ook deze vrome Joodse wereld redt het niet door hun leven van godsdienstige plichtsbetrachting de schuld bij de HEERE te vereffenen.
De HEERE God moet er zelf aan te pas te komen.

Liefhebben
God heeft die wereld lief, de wereld die van Hem is afgevallen.
Voor het woordje ‘liefhebben’ staat hier een bijzonder woord.
In ons gewone spraakgebruik is liefde een soort vonk die overspringt.
Een jongen ziet wat in een meisje, omdat hij fijn met haar kan praten.
Hij heeft het idee dat ze hem begrijpt.
Bij dat meisje is de vonk ook overgesprongen.
Ze vindt het fijn om zijn stem te horen, zijn genegenheid te ervaren.

God heeft de wereld lief
Nu gebeurt het wonder dat God de wereld liefheeft.
Die wereld die zich van Hem heeft afgekeerd.
Een wereld die zich van God heeft losgescheurd.
Een wereld die zich kan redden zonder God, ten diepste God afwijst.
Een vrome wereld, die God wat vroomheid aan wil bieden.
Deze wereld heeft God lief. Onbegrijpelijk wonder.

God maakt Zijn liefde zichtbaar
De HEERE God laat Zijn liefde zien door Zijn eniggeboren Zoon naar de wereld te zenden.
De Zoon verlaat de heerlijkheid van de hemel.
Zijn Vader laat Hem gaan.
Wat een verschil is er tussen de hemel en de aarde.
Voor de Zoon van God wacht een kribbe als wieg.
Zijn weg leidt naar het kruis van Golgotha.
Hier ondergaat Hij de straf die zondaren, mensen van deze gevallen wereld, hebben verdiend.
De rekening die ons wachtte wordt Hem gepresenteerd.
De rekening die mij wacht is voor Hem!

Niet verderve
Dit woord geeft de ontstellende realiteit van ons leven aan.
Niet verderve…
Mensen zoals Nicodemus, u en ik verdienen de eeuwige dood.
In Jesaja 64:6 staat het zo verwoord: ’Doch wij allen zijn als een onreine, en al onze
gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed; en wij vallen allen af als een blad en onze
misdaden voeren ons heen weg als een blad’.
Wie kan hieraan ontkomen?

Geloof
De Heiland nodigt Nicodemus uit om te geloven in Hem, als Degene, Die God heeft
gezonden. Nicodemus mag vertrouwen dat de Man tot Wie hij is gekomen van God
gezonden is om zijn rekening te vereffenen, zijn schuld voor God te betalen.
Nicodemus, je bent een besneden man, kind van het Verbond.
De Heere God belooft in dit Verbond dat Hij jou tot een God wil zijn, tot een Redder.
Je mag je zonden aanbieden en vertrouwen op het Lam van God dat jouw zonde wegneemt.
Zo worden vandaag zondaren uitgenodigd.
U en jij.
Kom tot uw Heiland!
Hij nam de dood en het verderf op Zich en Hij verleende toegang tot God de Vader

Ieder
Wat een ruim Evangelie.
Wie je ook bent, je mag tot Hem komen.
Maarten Luther maakt dit evangelie wel heel persoonlijk…hij vulde zo zijn eigen naam in:
“Want alzo lief heeft God Maarten Luther gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven
heeft, opdat Maarten Luther die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe!

Toepassing
Later in Johannes 19 vult Nicodemus, de man die ’s nachts tot Jezus kwam zijn eigen naam
in. Na het sterven van Jezus breekt het geloof door.
Nicodemus komt tot het Licht en naar het Licht.
Hij haalt de Heiland van het kruis.
Zijn geloof belijdt hij: ‘Jezus leven van mijn leven…
Jezus dood van mijne dood…
Ik schrijf de tekst nogmaals neer, opdat u en jij op de puntjes je eigen naam mag invullen:
Alzo lief heeft God …………………. ….. gehad,
dat hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
opdat …………………… die in Hem gelooft,
niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

ds. T.W. van Bennekom
 

terug