Onze Gemeente Onze Gemeente

Wij belijden dat geloof dan ook in gemeenschap met de Kerk van alle tijden en plaatsen, welke zijn verwoord in de algemene christelijke geloofsbelijdenissen;

  • Apostolische geloofsbelijdenis, ontstaan in de eerste eeuwen van het christendom
  • geloofsbelijdenis van Nicéa en Constantinopel, opgesteld in 325 tijdens het concilie van Nicéa door de kerkleiders van Rome, Alexandrië en Antiochië en Jeruzalem, en aangevuld met de triniteitsleer tijdens het concilie van Constantinopel in 381
  • geloofsbelijdenis van Anthanasius, traditioneel toegeschreven aan Athanasius 295-373 aartsbisschop van Alexandrië. Dit is waarschijnlijk onjuist omdat de tekst oorspronkelijk in het Latijn is geschreven en niet in het Grieks. Waarschijnlijk is deze belijdenis ontstaan in de vijfde eeuw.

Verder belijden wij ons geloof met de Drie Formulieren van Enigheid. Dit zijn drie theologische geschriften die door de Synode van Dordrecht in 1618-1619 als de belijdenis van de toenmalige gereformeerde kerk werden aanvaard.

Uit deze gereformeerde kerk zijn later de Nederlandse Hervormde Kerk en de in 2004 ontstane Protestantse Kerk in Nederland voortgekomen.

Deze drie belijdenisgeschriften zijn:


Deze belijdenissen zetten ons wel op onze plaats als zondaar voor God. Waar het licht van het Evangelie schijnt, ontdek ik de duisternis van mijn hart. 

Die belijdenis richt ons oog vooral op Jezus Christus, Die met Zijn kostbaar bloed betaalde voor al mijn zonden, op de Middelaar, Die ons geschonken is tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en een volkomen verlossing, op de eeuwige Vader van Christus, Die hemel en aarde geschapen heeft en Die ook mij met alle noden van het lichaam en de ziel verzorgen wil, op de Heilige Geest, Die van eeuwigheid van de Vader en de Zoon uitgaat, op Hem over Wie we belijden dat er niemand, noch in de hemel, noch op de aarde ons liever heeft dan Jezus Christus, op Hem, Die komen zal als Rechter over levenden en doden, de dag dat de tranen gewist worden uit de ogen van Gods kinderen, de dag waarnaar de Kerk verlangt met groot verlangen.

terug