Avonddienst 19 september Avonddienst 19 september
 
Morgendienst 19 september Morgendienst 19 september
 
Onze Gemeente Onze Gemeente

Welkom
Iedere zondag klinkt het Evangelie van onze Heere en Heiland, Jezus Christus. Het Evangelie van vrije genade.
Zijn genade wil de Heere ook u geven, die 'misschien toevallig' op deze website bent terecht gekomen.
In Zijn Naam nodigen wij u uit om in onze kerkdienst te luisteren naar de Boodschap van God, die vanuit de Bijbel tot ons komt. 

Grondslag
In Mattheüs 16:16 beleed Petrus zijn geloof met de woorden: 'U bent de Christus, de Zoon van de levende God'. Op dit geloof wil God Zijn Gemeente bouwen. Dat geloof in Jezus Christus is fundamenteel voor onze gemeente.
De Heilige Geest wil ook vandaag nog mensen ervan overtuigen, dat wie in Jezus Christus gelooft, het eeuwige leven ontvangt. Lees Handelingen 16:31 En zij zeiden: Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten.

Kerkdiensten
De erediensten zijn iedere zondag om 9.30 uur en 18.00 uur.

Tijdens de ochtenddienst is er creche voor de allerkleinsten tot 4 jaar.
0 tot 2 jarigen in zaal 2 van de Rancke. De ingang van De Rancke bevind zich links van het kerkgebouw. 3 jarigen in 't Aerum uus. De ingang van 't Aerum uus bevind zich achter het kerkgebouw.

Voor de kinderen van 5 en 6 jaar is er een kindernevendienst. De kinderen kunnen vóór de preek, met de leiding mee naar de kindernevendienst. Na de dienst kunt u hen ophalen in in 't Aerum uus.

Liturgie
Tijdens de diensten lezen wij Gods Woord uit de Herziene Statenvertaling.
Tijdens de morgen en avond diensten gebruiken wij het Liedboek voor de kerken uit 1973.
In de avonddienst zingen wij de Psalmen uit de berijming van 1773.

lees meer »
 
Meditatie Meditatie
Handelingen 2:42
Zij volhardden in de leer van de apostelen, in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden.

Een fotoalbum
’t Is altijd weer een aardige bezigheid. Bladeren in je fotoalbum. Je ziet hoe je er vroeger uitzag. Je kan vaststellen of je veel of weinig veranderd bent. Soms zeg je: precies dezelfde! Soms kost het meer moeite om te zien dat het in beide foto’s om één en dezelfde persoon gaat.
Zullen we eens bladeren in het fotoalbum van de kerk? In Handelingen 2 wordt een foto getoond van de pasgeboren christelijke gemeente. Het gevaar is aanwezig dat we zeggen: wat heb je daar nu aan? Zo’n vergeelde foto. Toch… laten we die foto van 2000 jaar geleden maar eens leggen naast een foto van Hervormd Krabbendijke in 2021. Kunt u zien dat het om dezelfde gemeente gaat? Of kost het u moeite? Natuurlijk, een jeugdfoto kan nooit voor 100% gelijk zijn aan een foto van diezelfde persoon op 80-jarige leeftijd. Dat spreekt vanzelf. Het zwarte haar is grijs geworden. Het blozende gezicht heeft rimpels gekregen. Misschien draagt de persoon in kwestie nu een bril. Maar wanneer je met de beste wil van de wereld geen enkele gelijkenis kunt ontdekken, dan is het de vraag of het wel om dezelfde persoon gaat. Want bepaalde trekken, bepaald kenmerken, moet je toch kunnen herkennen.

Zij volhardden….
Dat ene woordje valt op: volhardend. Het was bepaald geen bevlieging. Geen opwelling. Je hebt mensen die een tijdje warm lopen voor de dienst van God. Ze zijn laaiend enthousiast. Maar na kortere of ietwat langere tijd blijft er niets van hun bezieling over. Er staat een punt achter hun geloof. Achter het dienen van God. Die eerste christenen waren volhardend. Hoe konden zij dat? Waren zij super christenen? Nee! Ze waren in zichzelf klein van moed en zwak van krachten. Ze deden het ook niet in eigen kracht. Ze deden het in de kracht van de Heilige Geest, Die hen aanspoorde om te volharden.

…. in de leer van de apostelen
Petrus schrijft in één van zijn brieven: verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor groeit. Een prachtig beeld. Iedereen weet hoe elke pasgeboren baby intens naar melk kan verlangen. Kenmerkend voor die jonge christenen was een geweldige honger naar het Woord van God. Wat is het dieet om te groeien in het geloof? Die eerste christenen lazen de Bijbel als een liefdesbrief. Die lees je niet oppervlakkig. Die lees je stuk. Zo’n dieet is niet makkelijk. Je moet er soms wat voor laten. Die hobby. Dat tv programma. Maar wil je geestelijk niet ondervoed raken, wil je niet schralen in je liefde tot God, in je geloofszekerheid, in je geloofsblijdschap, dan moet je volharden in de leer van de apostelen.

….. in de gemeenschap
Een pasgeboren kind heeft méér nodig dan alleen melk. Ook nestwarmte. Die eerste christenen hingen niet als los zand aan elkaar. Ze zochten elkaar op. Ze hielden elkaar vast. Misschien krijgt u een kleur van schaamte. Gemeenschap. Onderlinge liefde. Hoe vaak gebeurt het niet als dat onderwerp ter tafel komt, dat dan de hoofden worden geschud. Dan moet u één ding niet over het hoofd zien. Ze hadden toen een band met elkaar, omdat ze een band hadden met Christus. Wie klaagt over gebrek aan liefde, die moet beginnen bij het begin. Die moet zelf eerst luisteren naar de indringende vraag van Jezus: jij… heb jij Mij lief?! Gemeenschap betekent niet: voortdurend contact zoeken met mensen met wie je het goed kunt vinden. Gemeenschap dat betekent: elkaar aanvaarden, elkaar liefhebben, omdat Jezus ons allemaal zo uitnemend heeft liefgehad! Achtgeven op elkaar, met dezelfde ogen als Jezus. Om net als Jezus je hart te laten spreken.

… in het breken van het brood
Wat wordt daarmee bedoeld? De één denkt aan de gezamenlijke maaltijden die ze toen in de gemeente hadden. Liefdemaaltijden. De ander denkt aan het Heilig Avondmaal. De meeste denken aan beiden. Want zo’n liefdemaaltijd werd meestal afgesloten met de viering van het Heilig Avondmaal. Het breken van het brood… toen ik dat las, zag ik het weer voor me. Die moeder die haar baby een fruithapje gaf. Naast de melk een extraatje. Een versterkend middel. Bij het Heilig Avondmaal staat de tafel gedekt in het midden van de gemeente. Een hele karige maaltijd. Per gast één stukje onbelegd brood en één slokje wijn. Toch is dat een versterkend middel. Het zijn de tastbare bewijzen van Jezus’ liefde. Hij is voor ons gestorven. Hij is voor ons opgestaan. Hij is ons voorgegaan. Neem, eet, drink, want de weg zou anders te zwaar zijn!

….. in de gebeden
Wat heeft een baby nog meer nodig? Ik denk aan gezonde lucht om te kunnen ademen. Gezonde lucht om te kunnen groeien in het geloof, waar vind je die? In de stilte. In de binnenkamer. U kent de uitdrukking: het gebed is de ademhaling van de ziel. Inademen en  uitademen. Gods kracht en Gods genade inademen. Je zorgen en je zonden uitademen. Zeg nou zelf: onregelmatige ademhaling is toch een bewijs dat er iets niet in orde is. Het kan de duivel niet zo veel schelen als wij van alles en nog wat organiseren. Hij vindt het prima als christenen vechten om bijkomstigheden. Maar o wee als wij volhardend bidden. In de kerk. Op een gebedskring. In de binnenkamer. Dan staat de hel op haar achterste benen. Dan wordt de duivel actief. Waarom? Omdat hij weet: onze God ontfermt Zich op het gebed.

Herkenning?
Daar hebt u de complete foto van de pasgeboren gemeente. Laten we de foto van onze gemeente, van ons leven, er naast leggen. Is het te zien dat het om dezelfde gaat? Of kost dat moeite? Zou het niet kunnen dat deze foto ons tot bekering roept? Terug naar dat begin! Handelingen 2 eindigt met de woorden: en de Heere voegde dagelijks (niet af en toe!) mensen die zalig werden (geen meelopers!) aan de gemeente toe. In die tijd geen afbrokkelende gemeente. Een groeiende gemeente! De oorzaak? De Heere deed het! Dat maakt ons bescheiden. Ootmoedig. Afhankelijk. De Heere deed het! Dat geeft ons vertrouwen. Hoop. Moed. Nog een oorzaak? Ja, er ging toen wat van de gemeente uit. Ze had werfkracht door echt gemeente te zijn!
Eén in de naam van Jezus.
Eén zin en één gemoed.
Eén in ’t geloof der schriften.
Eén in ’t verzoenend bloed.
Eén Vader, Die ons liefheeft.
Eén Zoon, Die stierf aan ’t kruis.
Eén Geest Die leidt door ’t leven.
En straks één vaderhuis.

ds. F. Wijnhorst               
lees meer »
 
Collectes Collectes
Digitaal doneren
De bestemming van deze gaven wordt zoals altijd in de zondagsbrief bekendgemaakt.
Bijdragen kan op onderstaande manieren:

Klik op onderstaande link om direct te geven via IDEAL.of scan onderstaande QR-code om direct te geven via IDEAL.

 

Uiteraard kunt u overmaken naar een van de onderstaande rekeningnummers;

  • Diaconie: NL37 INGB  0008 1281 48 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Krabbendijke
  • Kerkrentmeesters: NL54 RABO 0373 7068 12 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Krabbendijke
Diaconaal werk moet doorgaan en de kerkvoogdij kan ook niet zonder uw wekelijkse steun. 
Mogen wij op u rekenen, ook gedurende de tijd dat het anders is dan wij gewend zijn?
 
HZEK HZEK

De Hervormde Zendings- en Evangelisatie Kommissie (HZEK) is het orgaan van bijstand dat namens de kerkenraad het zendings- en evangelisatiewerk behartigt. Het gesprek met Israël wordt eveneens door de HZEK waargenomen.

Doel:
De doelstelling van de HZEK is drieledig:
1) de gemeenteleden actiever betrekken bij het zendingswerk;
2) randkerkelijken betrokken houden bij het gemeenteleven;
3) niet kerkelijk meelevende inwoners van Krabbendijke opnieuw of voor het eerst in aanraking brengen met het Evangelie.

De activiteiten van de HZEK worden gefinancierd uit een deel van de opbrengst van de zendingsbussen. 
Volg ons voor nieuws en activiteiten op social media: