Middagdienst 5 december Middagdienst 5 december
 
Morgendienst 28 november Morgendienst 28 november
 
Onze Gemeente Onze Gemeente

Welkom
Iedere zondag klinkt het Evangelie van onze Heere en Heiland, Jezus Christus. Het Evangelie van vrije genade.
Zijn genade wil de Heere ook u geven, die 'misschien toevallig' op deze website bent terecht gekomen.
In Zijn Naam nodigen wij u uit om in onze kerkdienst te luisteren naar de Boodschap van God, die vanuit de Bijbel tot ons komt. 

Grondslag
In Mattheüs 16:16 beleed Petrus zijn geloof met de woorden: 'U bent de Christus, de Zoon van de levende God'. Op dit geloof wil God Zijn Gemeente bouwen. Dat geloof in Jezus Christus is fundamenteel voor onze gemeente.
De Heilige Geest wil ook vandaag nog mensen ervan overtuigen, dat wie in Jezus Christus gelooft, het eeuwige leven ontvangt. Lees Handelingen 16:31 En zij zeiden: Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten.

Kerkdiensten
De erediensten zijn iedere zondag om 9.30 uur en 18.00 uur.

Tijdens de ochtenddienst is er creche voor de allerkleinsten tot 4 jaar.
0 tot 2 jarigen in zaal 2 van de Rancke. De ingang van De Rancke bevind zich links van het kerkgebouw. 3 jarigen in 't Aerum uus. De ingang van 't Aerum uus bevind zich achter het kerkgebouw.

Voor de kinderen van 5 en 6 jaar is er een kindernevendienst. De kinderen kunnen vóór de preek, met de leiding mee naar de kindernevendienst. Na de dienst kunt u hen ophalen in in 't Aerum uus.

Liturgie
Tijdens de diensten lezen wij Gods Woord uit de Herziene Statenvertaling.
Tijdens de morgen en avond diensten gebruiken wij het Liedboek voor de kerken uit 1973.
In de avonddienst zingen wij de Psalmen uit de berijming van 1773.

lees meer »
 
Meditatie Meditatie
Gebedsverhoring!
…….. Uw gebed is verhoord (Lukas 1: 13)

Horen…..   
Wilt u ons horen èn verhoren. In Jezus naam. Amen. Ik moet denken aan die man, die als hij hardop bad, altijd eindigde met dat zinnetje. Eigenlijk zijn dat twee dingen. Horen. En verhoren. Luisteren èn reageren. Maar als God één ding zou doen, als God alleen maar zou luisteren, dan is dat toch al geweldig?! Helaas staan we daar weinig bij stil. Het gaat bij ons vaak alleen om de verhoring. Om de reactie. Om Gods antwoord. Dat vinden wij het belangrijkste. Maar als God horen wil, naar wat ik op m'n hart heb, dan is dat toch al een grote zegen?! Horen…. luisteren…. naar mij…. Mensen doen dat vaak niet! Ze hebben geen belangstelling. Ze hebben totaal geen tijd. Ze zijn mijn verhaal beu. Horen…. tijd nemen voor mijn gebed…. aandacht schenken aan wat ik op m'n hart heb… als God dat wil doen, dan is dat een grote zegen!

…. en verhoren
Toch: horen èn verhoren! Want je wilt toch ook een reactie! De vervulling van je gebed! En als dat nou niet gebeurt? Geen verhoring! Wat dan? Denk dan aan Jezus! Jezus heeft dat ook ervaren! Geen verhoring! Hij bad, in de hof van Gethsémané, toen hij ter dood veroordeeld zou worden, toen hij aan het kruis geslagen zou worden: Vader, als het mogelijk is, laat dit aan Mij voorbijgaan! Dat vroeg Hij! Maar die wens werd niet vervuld. Geen verhoring! Hij moest wel sterven aan het kruis! Toch.... en het is goed om daar oog voor te krijgen: Jezus' wens werd dan niet vervuld. Maar een andere wens wel. Gods wens! Is dat niet enorm belangrijk! Als je eigen wens niet in vervulling gaat, geen verhoring, dan hoef je niet teleurgesteld te zijn. Want dat wil niet zeggen dat er niets gebeurt! Er gebeurt wel degelijk wat! Gods wens gaat in vervulling! Gods wens die heilig is en goed! Een onverhoord gebed is niet iets negatiefs. Een onverhoord gebed is iets positiefs. Gods wens gaat door! Houd dat vast! Ziende op Jezus!

Gebedsverhindering
Van Zacharias en Elisabeth lezen we dat ze een goede verhouding hadden tot God en tot elkaar. Dat kwam vooral tot uitdrukking in het gebed! Petrus schrijft dat de verhouding tussen man en vrouw goed moet zijn opdat de gebeden niet worden belemmerd! (1 Petr. 3:7) Als de verhouding tot elkaar niet goed is, als je boos bent, als je niet kunt vergeven, als je met een hart vol wrevel en ergernis rondloopt, dan kan je niet bidden! Natuurlijk, je kunt je handen wel vouwen! Natuurlijk, je kunt je knieën wel buigen! Maar je kunt niet oprecht bidden!

Overgave
Zacharias en Elisabeth hadden geen kinderen. Ongetwijfeld zullen ze er dikwijls om gebeden hebben. Maar de verhoring blijft uit. Er werd geen kinderstem gehoord. Toch zeiden Zacharias en Elisabeth God niet vaarwel. Ze bleven bidden. Ze hadden een binnenkamer waar ze alles met God bespraken. Daar werden alle geheimen van hun hart met God gedeeld. De verlangens. Het verdriet. Daar werd op den duur ook gevraagd om overgave. Want toen er geen kind kwam, toen het niet meer mogelijk was, er staat: Elisabeth was onvruchtbaar, er staat ook: ze waren beide op hoge leeftijd gekomen, toen zullen ze ongetwijfeld hebben gebeden om overgave. Je hebt mensen die zich passief neerleggen bij het onvermijdelijke. Ze zeggen: nou ja, het zijn geen mensen die je het aandoen. Ze berusten. Passief. Handen over elkaar. Ik denk dat Zacharias en Elisabeth het actief bij God hebben gebracht. Ze hebben biddend in vertrouwen gezegd: wat God doet dat is welgedaan, Zijn wil is wijs en heilig! Ze gaven het over. Actief. Gevouwen handen.

Toch verhoord
Maar wat gebeurt er? Als zij het gebed om de kinderzegen hebben moeten staken. Je moet tenslotte nuchter zijn. Wat krijgen ze uitgerekend op dat moment te horen? Uw gebed is verhoord! Een wens, een vraag, een gebed is niet terzijde gelegd als er geen antwoord komt! Alleen de verhoring vindt plaats op Gods tijd en wijze! Misschien zijn we zelf al die gebeden inmiddels vergeten. God niet! God heeft een geweldig sterk geheugen! Uw gebed is verhoord! Want, God kan oneindig veel meer doen dan wij ooit denken of bidden. (Efeze 3: 20) Zij dachten: wij zijn oud. Volgens de natuur kan het niet meer. Maar volgens God kon het wel. En… hun zoon zou niet zomaar de eerste de beste zijn. Hij zou een unieke taak krijgen. Hij zou de heraut zijn van de Messias. God geeft meer! Wij bidden vaak om zilver. En wat doet God? God geeft ons goud!

Leerschool van het gebed
Het gaat er om dat wij leren dat het niet het belangrijkste is dat wij op onze wenken worden bediend. Dat het wel het belangrijkste is dat onze gebeden dienstbaar mogen zijn voor Gods plan. God is getrouw, Zijn plannen falen niet! Wij keren het vaak om. Wij denken dat wij de architect zijn. Wij ontwerpen een plan. En we benoemen de Heere God tot uitvoerder van onze plannen. Het gaat er om dat wij leren: God is de grote Architect! En Zijn plannen, met ons, met onze kinderen, gaan vaak uit, boven denken en bidden!

Laat Hem besturen, waken.
't Is wijsheid wat Hij doet.
Zo zal Hij alles maken,
dat gij u verwonderen moet.
Als Hij Die alle macht heeft,
met wonderbaar beleid,
geheel het werk volbracht heeft,
waarom u thans nog schreit!
 
lees meer »
 
Collectes Collectes
Digitaal doneren
De bestemming van deze gaven wordt zoals altijd in de zondagsbrief bekendgemaakt.
Bijdragen kan op onderstaande manieren:

Klik op onderstaande link om direct te geven via IDEAL.of scan onderstaande QR-code om direct te geven via IDEAL.

 

Uiteraard kunt u overmaken naar een van de onderstaande rekeningnummers;

  • Diaconie: NL37 INGB  0008 1281 48 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Krabbendijke
  • Kerkrentmeesters: NL54 RABO 0373 7068 12 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Krabbendijke
Diaconaal werk moet doorgaan en de kerkvoogdij kan ook niet zonder uw wekelijkse steun. 
Mogen wij op u rekenen, ook gedurende de tijd dat het anders is dan wij gewend zijn?
 
HZEK HZEK

De Hervormde Zendings- en Evangelisatie Kommissie (HZEK) is het orgaan van bijstand dat namens de kerkenraad het zendings- en evangelisatiewerk behartigt. Het gesprek met Israël wordt eveneens door de HZEK waargenomen.

Doel:
De doelstelling van de HZEK is drieledig:
1) de gemeenteleden actiever betrekken bij het zendingswerk;
2) randkerkelijken betrokken houden bij het gemeenteleven;
3) niet kerkelijk meelevende inwoners van Krabbendijke opnieuw of voor het eerst in aanraking brengen met het Evangelie.

De activiteiten van de HZEK worden gefinancierd uit een deel van de opbrengst van de zendingsbussen. 
Volg ons voor nieuws en activiteiten op social media: