Avonddienst 17 oktober Avonddienst 17 oktober
 
Morgendienst 17 oktober Morgendienst 17 oktober
 
Onze Gemeente Onze Gemeente

Welkom
Iedere zondag klinkt het Evangelie van onze Heere en Heiland, Jezus Christus. Het Evangelie van vrije genade.
Zijn genade wil de Heere ook u geven, die 'misschien toevallig' op deze website bent terecht gekomen.
In Zijn Naam nodigen wij u uit om in onze kerkdienst te luisteren naar de Boodschap van God, die vanuit de Bijbel tot ons komt. 

Grondslag
In Mattheüs 16:16 beleed Petrus zijn geloof met de woorden: 'U bent de Christus, de Zoon van de levende God'. Op dit geloof wil God Zijn Gemeente bouwen. Dat geloof in Jezus Christus is fundamenteel voor onze gemeente.
De Heilige Geest wil ook vandaag nog mensen ervan overtuigen, dat wie in Jezus Christus gelooft, het eeuwige leven ontvangt. Lees Handelingen 16:31 En zij zeiden: Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten.

Kerkdiensten
De erediensten zijn iedere zondag om 9.30 uur en 18.00 uur.

Tijdens de ochtenddienst is er creche voor de allerkleinsten tot 4 jaar.
0 tot 2 jarigen in zaal 2 van de Rancke. De ingang van De Rancke bevind zich links van het kerkgebouw. 3 jarigen in 't Aerum uus. De ingang van 't Aerum uus bevind zich achter het kerkgebouw.

Voor de kinderen van 5 en 6 jaar is er een kindernevendienst. De kinderen kunnen vóór de preek, met de leiding mee naar de kindernevendienst. Na de dienst kunt u hen ophalen in in 't Aerum uus.

Liturgie
Tijdens de diensten lezen wij Gods Woord uit de Herziene Statenvertaling.
Tijdens de morgen en avond diensten gebruiken wij het Liedboek voor de kerken uit 1973.
In de avonddienst zingen wij de Psalmen uit de berijming van 1773.

lees meer »
 
Meditatie Meditatie
Keer terug, ontrouwe kinderen. Ik zal u (aan)nemen,
één uit een stad, twee uit een geslacht! (Jer. 3: 14)

Kom terug!
God roept Zijn volk op tot bekering. Dat is geen reparatie! Dan wordt je leven opgeknapt, zodat het weer mee kan. Dat is geen restauratie! Dan wordt je leven zoveel mogelijk in de oude staat hersteld. Dat is vernieuwing! Dan wordt je leven totaal anders zodat God weer in het middelpunt staat. Waarom laten we God zo vaak en zo lang wachten? Het hoge woord moet eruit! Zó dat ons hart er onder breekt! Helaas, dát wil vaak bij ons maar niet over de lippen komen! Vader, ik heb U pijn gedaan! Vader, ik heb U vergeten! Vader, ik heb iemand anders, iets anders, meer liefde en aandacht gegeven dan U!
 
Welkom?
Misschien zegt iemand: God zal me zien aankomen! Trouwens, word ik wel geroepen? Heeft Hij mij wel op het oog? Want, Hij zegt er toch iets bij? Eén uit een stad en twee uit een geslacht. Dat kun je bepaald geen royale uitnodiging noemen. Misschien huivert een ander. Het kan toch bijna niet minder?! Wordt door deze woorden de deur van de genade niet bijna op het nachtslot gedaan?!

Verdraaien
Er zijn van die teksten in de Bijbel, die nogal eens uit hun verband worden gerukt. Die teksten gaan dan een eigen leven leiden. Soms wordt een tekst zo verdraaid, dat wij er het tegendeel in horen, van wat God ons zeggen wil! Ik denk aan de satan. Hij is er altijd op uit om de liefde van God te verkleinen. Of in een verkeerd daglicht te stellen. Hij kent deze tekst uit z’n hoofd en citeert hem maar al te graag. Hij praat mensen in de put door te zeggen: zie je wel, het zijn er maar bar weinig die God zal aannemen. Eén uit een stad en twee uit een geslacht! Reken maar niet dat jij daar bij hoort!

Gods bedoeling?
Willen deze woorden zeggen dat God er uit Krabbendijke maar eentje aanneemt? Dat er per gratie twee tot geloof mogen komen uit een godsdienstig geslacht? Toegegeven, het zijn woorden die in onze tijd steeds meer in vervulling gaan. Inderdaad is er in de grote stad soms nog maar één gezin uit een flat of straat die ernst maakt met God. Inderdaad zijn er soms in een hele familiekring nog maar twee die iets kennen van de vreze des Heeren. Maar deze woorden zijn niet bedoeld als een beperking. Zo van: God heeft er maar één of twee op het oog. Deze woorden zijn bedoeld als een verruiming. Zo van: voor God zijn één of twee niet te min!

De deur blijft open!
Wij mensen houden over het algemeen van grote aantallen. Wij raken onder de indruk van het massale. Wij willen graag tellen. Kerkgangers. Catechisanten. Avondmaalsgangers. In ons land worden kerken gesloten als er minder dan 30 of 20 mensen komen. Bij God gaat de deur nooit dicht! Al is het er maar één. Al komen er maar twee. Dat is voor God niet te min! In de hemel wordt niet gewacht met blij te zijn als het getal van de bekeerlingen de moeite waard is. Jezus zegt: - en Hij kan het weten! – “Er is blijdschap in de hemel over één zondaar die zich bekeert!”

Op z’n breedst!
Deze woorden vormen niet het evangelie op z’n smalst, maar op z’n breedst! Stel je voor dat er inderdaad maar één of twee door God geroepen werden. Dan zouden alle anderen kunnen zeggen: ik wilde wel komen, maar het kon niet! Er was er al één! Er waren er al twee! Dan zouden we – wat we stiekem zo graag doen! – God de schuld kunnen geven dat we verloren gaan. Ik wilde wel, maar Hij had mij niet op het oog! Keer terug, ontrouwe kinderen! Al is het er maar één uit een stad of twee uit een geslacht! Dat wil beslist niet zeggen dat God het bij die ene of bij die twee wil laten! Dat wil wel zeggen: God heeft het behoud van de enkeling op het oog! Het is Hem te doen om u persoonlijk! Om jou! Nu is er niemand voor wie het niet kan! Nu is er niemand die bij voorbaat wordt buitengesloten. Laat u door anderen niet tegenhouden! Ook niet binnen de familie! Al zou u de enige zijn! Wat zegt u? Ik wil nog even wachten tot ik mijn man of mijn vrouw ook kan meekrijgen. De tekst maakt duidelijk dat er geen reden is waarom de één op de ander zou wachten! Eén alleen is niet te min! Nú is het de dag van de zaligheid! Hoor Zijn belofte: Ik zal u aannemen! Zal! Daar kunt u van op aan! Dat is zo zeker als twee maal twee vier is! Die belofte is rood ondertekend met Jezus’ bloed! God zegt: wie tot Mij komt, zal Ik nooit wegsturen! God zal nooit zeggen: het aantal is bereikt! Jij bent teveel!

Van harte welkom!
Ik zal u naar Sion brengen. Jeruzalem. Wij mogen misschien wel zeggen: het nieuwe Jeruzalem! Wees maar niet bang, er is daar geen plaatsgebrek. Geen woningnood. In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen! Het wordt een schare die niemand tellen kan! Stel niet uit! Van uitstel komt meestal afstel!

Al kwam er uit een stad slechts één,
die wederkeerde naar de Heere,
of uit een ver geslacht maar twee,
die eindelijk gaven Hem de ere,
God liet hen aan de poort niet staan!
maar nam hen vol ontferming aan!
                       
ds. F. Wijnhorst 
lees meer »
 
Collectes Collectes
Digitaal doneren
De bestemming van deze gaven wordt zoals altijd in de zondagsbrief bekendgemaakt.
Bijdragen kan op onderstaande manieren:

Klik op onderstaande link om direct te geven via IDEAL.of scan onderstaande QR-code om direct te geven via IDEAL.

 

Uiteraard kunt u overmaken naar een van de onderstaande rekeningnummers;

  • Diaconie: NL37 INGB  0008 1281 48 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Krabbendijke
  • Kerkrentmeesters: NL54 RABO 0373 7068 12 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Krabbendijke
Diaconaal werk moet doorgaan en de kerkvoogdij kan ook niet zonder uw wekelijkse steun. 
Mogen wij op u rekenen, ook gedurende de tijd dat het anders is dan wij gewend zijn?
 
HZEK HZEK

De Hervormde Zendings- en Evangelisatie Kommissie (HZEK) is het orgaan van bijstand dat namens de kerkenraad het zendings- en evangelisatiewerk behartigt. Het gesprek met Israël wordt eveneens door de HZEK waargenomen.

Doel:
De doelstelling van de HZEK is drieledig:
1) de gemeenteleden actiever betrekken bij het zendingswerk;
2) randkerkelijken betrokken houden bij het gemeenteleven;
3) niet kerkelijk meelevende inwoners van Krabbendijke opnieuw of voor het eerst in aanraking brengen met het Evangelie.

De activiteiten van de HZEK worden gefinancierd uit een deel van de opbrengst van de zendingsbussen. 
Volg ons voor nieuws en activiteiten op social media: