Avonddienst 22 mei Avonddienst 22 mei
 
Onze Gemeente Onze Gemeente

Welkom
Iedere zondag klinkt het Evangelie van onze Heere en Heiland, Jezus Christus. Het Evangelie van vrije genade.
Zijn genade wil de Heere ook u geven, die 'misschien toevallig' op deze website bent terecht gekomen.
In Zijn Naam nodigen wij u uit om in onze kerkdienst te luisteren naar de Boodschap van God, die vanuit de Bijbel tot ons komt. 

Grondslag
In Mattheüs 16:16 beleed Petrus zijn geloof met de woorden: 'U bent de Christus, de Zoon van de levende God'. Op dit geloof wil God Zijn Gemeente bouwen. Dat geloof in Jezus Christus is fundamenteel voor onze gemeente.
De Heilige Geest wil ook vandaag nog mensen ervan overtuigen, dat wie in Jezus Christus gelooft, het eeuwige leven ontvangt. Lees Handelingen 16:31 En zij zeiden: Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten.

Kerkdiensten
De erediensten zijn iedere zondag om 9.30 uur en 18.00 uur.

Tijdens de ochtenddienst is er creche voor de allerkleinsten tot 4 jaar.
0 tot 2 jarigen in zaal 2 van de Rancke. De ingang van De Rancke bevind zich links van het kerkgebouw. 3 jarigen in 't Aerum uus. De ingang van 't Aerum uus bevind zich achter het kerkgebouw.

Voor de kinderen van 5 en 6 jaar is er een kindernevendienst. De kinderen kunnen vóór de preek, met de leiding mee naar de kindernevendienst. Na de dienst kunt u hen ophalen in in 't Aerum uus.

Liturgie
Tijdens de diensten lezen wij Gods Woord uit de Herziene Statenvertaling.
Tijdens de morgen en avond diensten gebruiken wij het Liedboek voor de kerken uit 1973.
In de avonddienst zingen wij de Psalmen uit de berijming van 1773.

lees meer »
 
Meditatie Meditatie
Veelzeggende handen!
En Hij hief Zijn handen op en zegende hen (Luk. 24: 50b)

Afscheid
Had u dat verwacht? Dat Jezus bij Zijn afscheid Zijn volgelingen zegent? Je zou misschien verwacht hebben dat Jezus bij Zijn afscheid nog een keer had gezwaaid. Opgelucht dat alles voorbij is. Zo van: gegroet! Dat was eens maar nooit meer! Of je zou verwacht hebben dat Jezus bij Zijn afscheid nog een keer Zijn vinger opsteekt. Als een terechtwijzing omdat ze Hem in de steek hebben gelaten. Zo van: pas op! Haal dat nooit meer in je hoofd! Of je zou verwacht hebben dat Jezus bij Zijn afscheid nog een keer Zijn vuisten balt. Boos vanwege alles wat Hij heeft meegemaakt. Zo van: wacht maar! Mijn wraak zal zoet zijn! Nee, als Jezus Zijn handen opheft, dan slaat Hij er de hele wereld niet plat mee. En Hij hief Zijn handen op en…. zegende hen!

Over handen gesproken
Zonder een woord te gebruiken, kunnen onze handen veelzeggend zijn. Gebalde vuisten. Wijzende vingers. Verachtelijke gebaren. Een moeder die haar kind teder streelt. Een jongen die z’n meisje liefdevol omhelst. Een vader die z’n zoon een hardhandige uitbrander geeft.
Vooral Jezus’ handen waren veelzeggend! Ze werden doorboord aan het kruis. Vastgenageld. Op dat moment trok de hemelse Vader Zijn handen van Jezus af. Wat was er aan de hand? Had Jezus dan zulke vuile handen gemaakt? Integendeel! Jezus handen waren altijd zegenende handen geweest! Als Jezus mensen ontmoette, dan bleef Hij nooit op een afstand staan, dan sprak Hij ze nooit vanuit de verte toe. Nee, Hij kwam naar hen toe. Hij omarmde ze. Hij legde de handen op hen. Als het over vuile handen gaat, dan kan ik beter kijken naar m’n eigen handen. Die heb ik veel te weinig gevouwen! Die heb ik te weinig over mijn hart gestreken. Die heb ik regelmatig gebald. Daar heb ik boze brieven mee geschreven. Daar heb ik mee nagewezen. Daar heb ik mee geslagen. Vuile handen!

Handen met littekens
Kijk eens naar die handen van Jezus! Doordat Hij ze opheft kun je het heel goed zien! Niet besmeurd, bezoedeld door de zonden! Wel doorboord, geschonden om de zonden! Jezus’ handen, Die zitten vol met littekens. Littekens als gevolg van het kruis. Littekens die Hij had opgelopen toen Hij u en mij wilde redden! Daarom hoeft u ook nooit bang te zijn dat Hij Zijn volgelingen zal vergeten! Alleen al door die littekens zal Hij aan ze blijven denken!
Scheepslui die zie je er heel vaak mee. Een tekening, een naam, onuitwisbaar in de arm gegrift. Getatoeëerd. Als je er later spijt van krijgt, afwassen is niet meer mogelijk! 't Is eens en voor altijd getatoeëerd! Zo is dat ook met Jezus! Hij zal Z'n volgelingen nooit vergeten! Vanwege die littekens! Die zijn blijvend! Die sieren Zijn handen voor eens en voor altijd!

Priesterlijk
En Hij hief Zijn handen op en zegende hen. Die woorden doen ergens aan denken. Die herinneren ons aan een priester. Die deed dat ook. Zegenen. Wanneer deed een priester dat? Op welk tijdstip? Nadat hij het offer in de tempel had gebracht. Eérst het offer. Dán de zegen! Mocht die volgorde ook worden omgekeerd? Beslist niet! Onder geen voorwaarde! Immers, zegenen wil zeggen: Gods hart klopt voor je. God denkt aan je. God is met je.
Maar wie verdiende dat? Toch geen mens?! 't Was verdiend dat God zou vervloeken. En vervloeken is het tegenovergestelde van zegenen.
Hij zegende hen. Dat is geen loos gebaar! Geen wens. Zo in de trant van: Ik hoop dat het jullie goed mag gaan. Mijn zegen heb je! Nee, zegenen dat is bij Jezus een daad! Die zegen is rijk van inhoud! ’t Heeft allereerst alles te maken met vergeving! Kijk goed naar de handen die Jezus opheft. ’t Zijn doorboorde handen. ’t Zijn, om zo te zeggen handen, waar het verzoenend bloed van afdruipt!
Die handen zijn boven de discipelen uitgebreid! Ziet u ze daar staan? Wat hebben zij – vlak voor de kruisiging – niet op hun geweten? Liefdeloosheid! Ontrouw! Maar… kijk…. boven hun leven worden zegenende handen uitgestrekt. Wat is dat machtig! Verzoening! Vergeving! Jezus schenkt het weg aan hen die het zo nodig hebben.

Ga dan heen in vrede!
Die zegen is rijk van inhoud. ’t Heeft ook alles te maken met vernieuwing! Want Jezus is niet alleen de Gekruisigde! Jezus is ook de Opgestane! Kijk goed naar de handen die Jezus opheft. ’t Zijn sterke handen. Machtige handen. ’t Zijn handen die mensen kunnen veranderen.
Die handen zijn boven de discipelen uitgebreid. Ziet u ze daar staan? Waar hebben zij – vlak na de opstanding – niet mee te kampen gehad? Met klein geloof. Met twijfel. Met vrees. En zullen zij straks moeten getuigen? Zullen zij er straks op uit moeten gaan om te leren onderhouden wat Jezus geboden heeft? Zij?! Die zwakkelingen?
Ja maar kijk…. boven hun leven worden zegende handen uitgebreid. Zo ontvangen zij de kracht. Zo ontvangen zij de vrijmoedigheid. Zo ontvangen zij vruchten als liefde, blijdschap, zachtmoedigheid. Zo ontvangen zij een toegewijd leven.
Zullen de discipelen hun hoofden niet gebogen hebben? Uit ootmoed. Met verwondering. Heere, waar hebben wij dat aan verdiend?! Zulke handen boven ons leven?! Zo kunnen zij (en wij!) de olijfberg verlaten. En als reactie op die zegen zeggen:

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God Uw naam ter eer!
lees meer »
 
Collectes Collectes
Digitaal doneren
De bestemming van deze gaven wordt zoals altijd in de zondagsbrief bekendgemaakt.
Bijdragen kan op onderstaande manieren:

Klik op onderstaande link om direct te geven via IDEAL.of scan onderstaande QR-code om direct te geven via IDEAL.

 

Uiteraard kunt u overmaken naar een van de onderstaande rekeningnummers;

  • Diaconie: NL37 INGB  0008 1281 48 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Krabbendijke
  • Kerkrentmeesters: NL54 RABO 0373 7068 12 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Krabbendijke
Diaconaal werk moet doorgaan en de kerkvoogdij kan ook niet zonder uw wekelijkse steun. 
Mogen wij op u rekenen, ook gedurende de tijd dat het anders is dan wij gewend zijn?
 
HZEK HZEK

De Hervormde Zendings- en Evangelisatie Kommissie (HZEK) is het orgaan van bijstand dat namens de kerkenraad het zendings- en evangelisatiewerk behartigt. Het gesprek met Israël wordt eveneens door de HZEK waargenomen.

Doel:
De doelstelling van de HZEK is drieledig:
1) de gemeenteleden actiever betrekken bij het zendingswerk;
2) randkerkelijken betrokken houden bij het gemeenteleven;
3) niet kerkelijk meelevende inwoners van Krabbendijke opnieuw of voor het eerst in aanraking brengen met het Evangelie.

De activiteiten van de HZEK worden gefinancierd uit een deel van de opbrengst van de zendingsbussen. 
Volg ons voor nieuws en activiteiten op social media: