Morgendienst 7 maart Morgendienst 7 maart
 
Avonddienst 28 februari Avonddienst 28 februari
 
Onze Gemeente Onze Gemeente

Welkom
Iedere zondag klinkt het Evangelie van onze Heere en Heiland, Jezus Christus. Het Evangelie van vrije genade.
Zijn genade wil de Heere ook u geven, die 'misschien toevallig' op deze website bent terecht gekomen.
In Zijn Naam nodigen wij u uit om in onze kerkdienst te luisteren naar de Boodschap van God, die vanuit de Bijbel tot ons komt. 

Grondslag
In Mattheüs 16:16 beleed Petrus zijn geloof met de woorden: 'U bent de Christus, de Zoon van de levende God'. Op dit geloof wil God Zijn Gemeente bouwen. Dat geloof in Jezus Christus is fundamenteel voor onze gemeente.
De Heilige Geest wil ook vandaag nog mensen ervan overtuigen, dat wie in Jezus Christus gelooft, het eeuwige leven ontvangt. Lees Handelingen 16:31 En zij zeiden: Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten.

Kerkdiensten
De erediensten zijn iedere zondag om 9.30 uur en 18.00 uur.

Tijdens de ochtenddienst is er creche voor de allerkleinsten tot 4 jaar.
0 tot 2 jarigen in zaal 2 van de Rancke. De ingang van De Rancke bevind zich links van het kerkgebouw. 3 jarigen in 't Aerum uus. De ingang van 't Aerum uus bevind zich achter het kerkgebouw.

Voor de kinderen van 5 en 6 jaar is er een kindernevendienst. De kinderen kunnen vóór de preek, met de leiding mee naar de kindernevendienst. Na de dienst kunt u hen ophalen in in 't Aerum uus.

Liturgie
Tijdens de diensten lezen wij Gods Woord uit de Herziene Statenvertaling.
Tijdens de morgen en avond diensten gebruiken wij het Liedboek voor de kerken uit 1973.
In de avonddienst zingen wij de Psalmen uit de berijming van 1773.

lees meer »
 
Collectes Collectes
Digitaal doneren
De bestemming van deze gaven wordt zoals altijd in de zondagsbrief bekendgemaakt.
Bijdragen kan op onderstaande manieren:

Klik op onderstaande link om direct te geven via IDEAL.of scan onderstaande QR-code om direct te geven via IDEAL.

 

Uiteraard kunt u overmaken naar een van de onderstaande rekeningnummers;

  • Diaconie: NL37 INGB  0008 1281 48 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Krabbendijke
  • Kerkrentmeesters: NL54 RABO 0373 7068 12 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Krabbendijke
Diaconaal werk moet doorgaan en de kerkvoogdij kan ook niet zonder uw wekelijkse steun. 
Mogen wij op u rekenen, ook gedurende de tijd dat het anders is dan wij gewend zijn?
 
Meditatie Hebreeën 10: 24 en 25b Meditatie Hebreeën 10: 24 en 25b
Oog en hart voor elkaar!
En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.
...... en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. 
(Hebreeën 10: 24 en 25b)

Vogels van diverse pluimage
Als je in de kerk komt, dan valt het direct op. Het zijn vogels van diverse pluimage. Wat er allemaal in de kerk zit? Zal ik eens wat noemen? Kakelende kippen. Prachtig zingende nachtegalen. Schitterend gevederde pauwen. Nieuws doorvertellende postduiven. Saaie huismussen. Kwekkende eenden. Napratende papegaaien Fleurig geklede parkieten. Hoe komen al die verschillende vogels bij elkaar in die grote kooi van de kerk? Dát is nu het unieke van de kerk! Daar zoek je elkaar namelijk niet uit! Daar word je aan elkaar gegeven! Iedere vogel, zoals hij gebekt is.

Broeders en zusters
God geeft ons aan elkaar als broeders en zusters. Natuurlijk niet om langs elkaar heen te leven. Zo van: ben ik mijns broeder hoeder?! Vandaar het appèl: laten we op elkaar letten! Hoe moet je dat invullen? Moet ik achter de geraniums zitten gluren wat een ander uitspookt? Helaas gebeurt dat soms in de omgang met elkaar. Dan letten we op elkaar met minder fraaie bedoelingen. Moet je hem zien, zeggen we dan met een toon van minachting. Moet je kijken wat zij heeft gedaan, met een toon van leedvermaak.

De bewogenheid van Christus
Als de schrijver oproept: laten we op elkaar letten, dan moet dat gebeuren met de liefde van Christus! Is het u wel eens opgevallen hoe Jezus naar mensen keek? Hij keek bewust naar mensen, waar een ander z’n neus voor ophaalde! Hij had oog voor mensen, waar een ander z’n hoofd demonstratief voor omdraaide! Hoe keek Jezus dan? Niet vanuit de hoogte! Niet met minachting! Niet veroordelend! Hij was vol innerlijke ontferming bewogen! De schrijver bedoelt dus: laten we op elkaar letten met hetzelfde hart en met dezelfde ogen als Christus, Die persé niet wil dat er ook maar één mens verloren gaat!

Samen gemeente zijn
Gemeentelid zijn is geen vrijblijvende zaak. Wij vormen samen één geheel. Wij vormen samen het lichaam van Christus. In dat lichaam kan geen lid worden gemist. Anders is dat lichaam verminkt. De leden van Christus’ gemeente lijken op een groep bergbeklimmers. Eén is ons voorgegaan! Eén is als eerste aangekomen! Dat heeft Hem wel bloed, zweet en tranen gekost. Dat heeft Hij zelfs moeten bekopen met Zijn leven. Maar Hij stond op uit de dood. Hij bereikte als winnaar de top. Dankzij Hem mogen wij – hopelijk met elkaar(!) – de bergtop halen. Als bergbeklimmers zien dat het voor eentje te zwaar wordt, dan wachten ze op elkaar. Ze laten eentje die valt niet aan z’n lot over. Ze willen niet dat er eentje achter blijft. Dat is geen sociale controle. Geen bemoeizucht. Dát is samen gemeente zijn!

Aanvuren tot liefde en goede daden
Als er sprake is van onoplettendheid, van onverschilligheid, van onbewogenheid, dan wordt het heel kil in de gemeente. IJskoud! Dan loop je het gevaar van onenigheid, van jaloezie, van haat, van nijd. Maar als je op elkaar let, van harte, dan gaat de gloed van de liefde branden! Dan krijg je een uitslaande brand van goede daden. Als je hoort dat iemand ziek is, als je merkt dat iemand eenzaam is, als je in de gaten hebt dat er zorg is in een gezin, dan lokt dat je uit tot een briefje, een telefoontje, een bezoekje, om de ander te bemoedigen! Om zo elkaar te laten merken dat je meeleeft! Niet om door de mensen gezien en geprezen te worden. Niet om de voorpagina van het kerkblad te halen. Als je het daarvoor doet, heeft het geen enkele waarde! Laat je licht zo schijnen voor de mensen, dat zij jouw goede daden mogen zien en je Vader, Die in de hemel is, mogen verheerlijken!

Hij komt!
Laten we op elkaar letten, want…de dag van Jezus’ wederkomst komt eraan!
Dát gebruikt de schrijver als laatste, indringend appèl om naar elkaar te blijven omzien. Om liefde te betonen. Om goede daden te verrichten. We weten uit de Bijbel: in de eindtijd zal de liefde van velen verkillen. Het egoïsme zal hoogtij vieren. Het ‘ik’ tijdperk. We weten ook uit de Bijbel: in de eindtijd zal er verval zijn. Satan weet dat hij nog maar een korte tijd heeft. Hij wil ons laten afhaken! Daarom: heb oog voor elkaar! Er mag op die grote dag toch niemand gemist worden?!

Elk spoor’ de ander in de strijd,
tot liefde aan, tot dienstbaarheid,
tezamen biddend, wakend!

Ds. F. Wijnhorst
 
Meditatie Mattheüs 21: 37 Meditatie Mattheüs 21: 37
GODS ULTIMATUM!
Tenslotte stuurde Hij Zijn Zoon naar hen toe… ! Mattheus 21: 37)

Vrede op aarde?
Straks zal het weer uit volle borst worden gezongen. Vrede op aarde! Maar kan je dat wel zingen? Daar zijn ruzies tussen buren. Daar is geharrewar tussen familieleden. Daar is onenigheid tussen collega’s. Vrede op aarde?! Wie de kranten leest, wie naar het journaal kijkt, die durft dat toch niet meer in z’n mond te nemen? Trouwens, ook binnen de kerken, waar je anders zou mogen verwachten, is vaak onenigheid. Elkaar bekritiseren. Elkaar verketteren. De onvrede neemt alleen maar toe. Alle vredespogingen ten spijt.

Oorzaak
Hoe komt dat toch, dat er zo weinig vrede is te zien? Laten we er niet omheen draaien. Al die haat en nijd, al die ruzies en dat geharrewar, al dat geweld en die oorlogen, ’t is allemaal een gevolg van het feit dat we God de oorlog hebben verklaard. Het is allemaal een gevolg van de grootste opstand aller tijden in het paradijs. Vijanden van God, dát zijn we geworden. En daardoor vijanden van elkaar. En capituleren ligt ons niet! Tenzij…..God ons te sterk wordt!

Vredesvoorstel!
Hoe doet hij dat? Door ons te overweldigen? Door ons onschadelijk te maken? Nee, door ons vrede aan te bieden! Een vredesvoorstel op ongelofelijke voorwaarden! Nu word ik benieuwd, want u weet zelf wel hoe moeizaam die vredesonderhandelingen altijd verlopen. Dat is altijd een eindeloos trouwtrekken over voorstellen en voorwaarden. God doet een vredesvoorstel met voor ons zeer gunstige voorwaarden! Tegelijk moeten we zeggen: het is Gods ultimatum. Gods laatste aanbod. Het laat zien dat het God ernst is. Maar het laat ook zien dat God van harte bereid is om tot het uiterste te gaan.

Gods reactie
Iemand hoeft ons maar één keer lelijk te behandelen, iemand hoeft ons maar één keer op het hart getrapt te hebben en hij heeft het voorgoed verbruid. Wij willen niets meer met hem te maken hebben. We zinnen op wraak. En God? God zendt Zijn Zoon! Dat is Zijn vredesvoorstel. Verder kan Hij niet gaan. Verder zal Hij niet gaan! Tenslotte…!! Dat is Gods laatste aanbod. Gods ultimatum. En wat moeten wij doen? Onze wapens neerleggen. Capituleren. Door de knieën gaan voor zo’n liefdevolle God! Een overgave van je hart en je leven! Vragen: wat wilt U dat ik zal doen? Zeggen: tot Uw lof en dienst bereid! Dan ontvang je in je hart een vrede die het verstand te boven gaat!

De gevolgen
Soms wordt er tijdens de kerstdagen een tijdje niet gevochten. Een kerstbestand. Daarna gaan de gevechten gewoon op oude voet verder. Wie knielt voor deze God, die mag weten: de vrede met God is duurzaam! Die geldt heel ons leven! Die geldt ook in het uur van onze dood. En die vrede zal vruchten afwerpen in het leven van elke dag. Dan zorgt de Heilige Geest dat er werkelijk ontwapening komt. Dan wordt die ruzie bijgelegd. Die kapotte verhouding herstelt. Dan worden we persoonlijk vredestichters. Dan mogen we tekenen zien van het vrederijk dat eens in volle heerlijkheid zal doorbreken!

Ja, vrede zal op aarde dagen.
God heeft in de mens behagen!
Zalig die naar vrede vragen,
Jezus geeft die, hoort Zijn stem!

Ds. F. Wijnhorst
 
Meditatie Efeze 3: 20 Meditatie Efeze 3: 20
EEN MACHTIGE VADER!

Hem nu die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken…
Efeze 3: 20


Een verlanglijstje
Een verlanglijstje. Dat krijgen ouders nogal eens onder ogen van hun kleine kinderen. Als ze jarig zijn, bijvoorbeeld. Allerlei grote en kleine wensen worden via dat lijstje meegedeeld. Of het haalbaar is, of het betaalbaar is, daar wordt vaak niet bij stilgestaan. Kleine kinderen denken altijd groot van hun ouders. Groot van hun vermogen. Groot van hun mogelijkheden.

Een lofprijzing
Weet u wat geweldig zou zijn? Als er op zo'n lijstje niet alleen allerlei wensen zouden voorkomen, maar ook allerlei lofprijzingen. Als er niet alleen zou worden meegedeeld: ik wil heel graag dit hebben….of: u zou me een groot plezier doen met dat….Maar dat er ook zou staan: u bent een fijne vader, of: u bent een goede moeder, of: jullie zorgen uitstekend voor mij. Lofprijzingen. Goed spreken, groot spreken van je ouders! Wat zou dat fijn zijn!

Bidden
Bidden is meer dan alleen maar je verlanglijstje bij God op tafel leggen. Bidden is niet alleen vragen! Bidden is ook danken en loven. Bidden is ook aanbidden! In Efeze 3: 14 – 21 vertelt Paulus dat hij bidt en wat hij bidt! Je zou kunnen zeggen: hij dient bij God een verlanglijstje in. Wensen die hij heeft voor de christenen in Efeze. Maar voor alle duidelijkheid: het zijn niet alleen allerlei wensen! Hij eindigt met een lofprijzing!

Een machtige Vader!
Wat zegt Paulus over God? Hem nu, Die bij machte is te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken. 't Is een lofprijzing! Tegelijk fungeert die lof ook als pleitgrond! Juist omdat God is, zoals Hij is, juist omdat Zijn macht en heerlijkheid onze stoutste verwachtingen overtreft, juist daarom mogen we ook grote dingen van Hem verwachten. Wat een wonder! Hoe vaak wordt er niet kleingelovig gebeden? 't Haalt toch niets uit! 'k Zal het toch wel niet krijgen! Paulus zegt: God is bij machte te doen wat wij bidden of denken! Hij kan alles, wat Hij wil. Wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet! Paulus gaat nog een stapje verder. Hij zegt: God is bij machte te doen boven wat we bidden of denken. Paulus gaat zelfs nog een stapje verder. Hij zegt: God is bij machte te doen ver boven wat we bidden of denken.

Zo zal Hij alles maken….
Paulus’ lofprijzing wil zeggen: vraag maar veel! Vraag maar alles! Wij bidden tot een God die bij machte is te doen! Geen God, Die slechts aanhoort! Geen God, Die maar laat tobben! Wij hebben een God, Die hoort! En… Hij is bij machte oneindig veel meer te doen dan wij bidden of denken.
Wat blijft er dan over? Verwondering! Aanbidding! Dat je zegt: dit had ik nooit kunnen denken, durven denken!

Laat Hem besturen, waken
’t is wijsheid wat Hij doet
Zo zal Hij alles maken,
dat gij u verwonderen moet!


Ds. F. Wijnhorst
 
Meditatie Hebreeën 10: 25a Meditatie Hebreeën 10: 25a
Geloven zonder de kerk?

Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten…..
Hebreeën 10: 25a


Of je zonder de kerk geloven kunt? Natuurlijk, wat dacht u!
Je komt ze overal tegen: mensen die nooit meer naar de kerk gaan, maar beslist nog wel geloven.

Neem nu mijn overbuurman.
Hij gaat zondags nooit naar de kerk.
Hij slaapt uit. Hij drinkt rustig een kopje koffie met z’n vrouw.
Hij wandelt langs de Oosterschelde als het weer het toelaat.
Reken maar dat die zondag voor hem een echte rustdag is!

Trouwens, ik heb hem nooit horen schelden of vloeken.
Ik heb hem nooit dronken gezien.
Ik weet uit betrouwbare bron dat hij voor de kankerbestrijding een flink bedrag geeft in de collectebus.

Denk je nou echt dat hij ongelovig is geworden sinds hij niet meer naar de kerk gaat?
Geen sprake van! Hij bidt nog altijd voor het eten.
Hij leest zelfs af en toe uit de Bijbel.
Hij wil, als het op zondag regent, ook wel eens kijken naar ‘Nederland zingt’.
Nee, ik weet het zeker: je kunt ook wel geloven zonder de kerk.

Toch wil ik graag nog wel één kanttekening maken.
Zou je ook kunnen blijven geloven zonder de kerk?
Denk je nu echt dat je dat volhoudt, een leven lang: geloven zónder de kerk?
Wil je nu echt beweren dat de kinderen van mijn overbuurman ook nog wel zullen geloven?
Verwacht je nu werkelijk dat zijn kleinkinderen nog zullen weten wie Jezus was?

We hebben de kerk nodig. Broodnodig. Ik weet best dat je een tijdje zonder brood kunt leven.
Maar dat moet niet te lang duren. Anders ben je dood. Morsdood.
Wil je geloof in de hemelse Vader niet verschralen, wil je hoop in de blijde toekomst niet verschrompelen, wil je liefde tot de medemens niet vermageren, dan moet je in de kerk zijn.
Dáár wordt je geloof, hoop en liefde gevoed.
U hebt gelijk: je kunt best geloven zonder de kerk.
Maar of je zonder de kerk ook kunt blijven geloven?
Dat geloof ik niet!

Ds. F. Wijnhorst
 
HZEK HZEK

De Hervormde Zendings- en Evangelisatie Kommissie (HZEK) is het orgaan van bijstand dat namens de kerkenraad het zendings- en evangelisatiewerk behartigt. Het gesprek met Israël wordt eveneens door de HZEK waargenomen.

Doel:
De doelstelling van de HZEK is drieledig:
1) de gemeenteleden actiever betrekken bij het zendingswerk;
2) randkerkelijken betrokken houden bij het gemeenteleven;
3) niet kerkelijk meelevende inwoners van Krabbendijke opnieuw of voor het eerst in aanraking brengen met het Evangelie.

De activiteiten van de HZEK worden gefinancierd uit een deel van de opbrengst van de zendingsbussen. 
Volg ons voor nieuws en activiteiten op social media: