Avonddienst 26 juni Avonddienst 26 juni
 
Onze Gemeente Onze Gemeente

Welkom
Iedere zondag klinkt het Evangelie van onze Heere en Heiland, Jezus Christus. Het Evangelie van vrije genade.
Zijn genade wil de Heere ook u geven, die 'misschien toevallig' op deze website bent terecht gekomen.
In Zijn Naam nodigen wij u uit om in onze kerkdienst te luisteren naar de Boodschap van God, die vanuit de Bijbel tot ons komt. 

Grondslag
In Mattheüs 16:16 beleed Petrus zijn geloof met de woorden: 'U bent de Christus, de Zoon van de levende God'. Op dit geloof wil God Zijn Gemeente bouwen. Dat geloof in Jezus Christus is fundamenteel voor onze gemeente.
De Heilige Geest wil ook vandaag nog mensen ervan overtuigen, dat wie in Jezus Christus gelooft, het eeuwige leven ontvangt. Lees Handelingen 16:31 En zij zeiden: Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten.

Kerkdiensten
De erediensten zijn iedere zondag om 9.30 uur en 18.00 uur.

Tijdens de ochtenddienst is er creche voor de allerkleinsten tot 4 jaar.
0 tot 2 jarigen in zaal 2 van de Rancke. De ingang van De Rancke bevind zich links van het kerkgebouw. 3 jarigen in 't Aerum uus. De ingang van 't Aerum uus bevind zich achter het kerkgebouw.

Voor de kinderen van 5 en 6 jaar is er een kindernevendienst. De kinderen kunnen vóór de preek, met de leiding mee naar de kindernevendienst. Na de dienst kunt u hen ophalen in in 't Aerum uus.

Liturgie
Tijdens de diensten lezen wij Gods Woord uit de Herziene Statenvertaling.
Tijdens de morgen en avond diensten gebruiken wij het Liedboek voor de kerken uit 1973.
In de avonddienst zingen wij de Psalmen uit de berijming van 1773.

lees meer »
 
Meditatie Meditatie
De kerkwerkbank!
De Geest deelt aan ieder afzonderlijk uit, zoals Hij wil….(1 Kor. 12:11)

Een fabel
Op een avond waren ze samengekomen. Verschillende leden van het lichaam. De voet, de hand, de mond en de tanden. Ze waren boos. Zij moesten werken voor de maag, terwijl de maag zelf niets uitvoerde. Die profiteerde alleen maar van hun arbeid. Ze besloten in opstand te komen. De voet zei: ik zet geen stap meer om voor hem ergens voedsel te halen. De hand zei: ik steek geen vinger meer uit om hem van de hongerdood te bewaren. De mond zei: ik vertik het om me telkens te openen en te sluiten om voor hem eten door te laten. De tanden zeiden: wij weigeren om ook nog maar één korrel brood voor hem te kauwen. Vier stakende leden! Maar na korte tijd begonnen zij zich slap te voelen. Ze kregen pijn. Toen ontdekten ze dat zij het niet konden stellen zonder de maag. Zo op het oog deed hij misschien niets. Maar hij was wel degelijk even belangrijk, even onmisbaar, voor de gezondheid van het hele lichaam als zijzelf!

Het lichaam van de gemeente
Elk lid van het lichaam is belangrijk. Heeft een eigen functie. Geen lid hoeft zich minderwaardig te voelen. Geen lid hoeft zich meer te voelen, op een ander neer te zien, van die ander te denken: daar heb je niets aan, die kan net zo goed worden geamputeerd. De gemeente wordt in de Bijbel vergeleken met een lichaam. Jezus is het hoofd van dat lichaam. De gelovigen zijn de verschillende lichaamsdelen. Je kunt oog zijn, maar ook oor. Een hand, maar ook een voet. Ze zijn allemaal heel verschillend, maar…. ze kunnen niet zonder elkaar. Wat heb je aan een gemeente die alles ziet, maar geen handen heeft om ook daadwerkelijk te helpen? Wat heb je aan een gemeente die alles hoort, maar geen voeten heeft om in beweging te komen?

Uitdelen
Om in dat lichaam oog of oor te kunnen zijn, hand of voet, deelt de Heilige Geest gaven uit! In Korinthe liepen mensen rond die dachten dat zij zo’n beetje alle gaven van de Geest hadden ontvangen. In ieder geval de belangrijkste gaven. Zij behoorden tot de geestelijke elite. Zij keken neer op andere gemeenteleden. Daar gaat Paulus in 1 Korinthe 12 op in. Hij zegt: er is een verscheidenheid aan genadegaven. Laten we daar een dikke streep onder zetten. Genade – gaven! Je hebt ze dus niet verdiend! Genade! Dat in de eerste plaats. ’t Zijn dus geschenken. Gaven! Dat in de tweede plaats. Je hebt het niet van jezelf.

Verscheidenheid
De Heilige Geest heeft niet één gave tot Zijn beschikking die Hij uitdeelt. Of één hele belangrijke. Er is een verscheidenheid aan gaven! Elk gemeentelid heeft wel het één of andere dat speciaal aan hem of haar gegeven is. Welke gaven de Heilige Geest uitdeelt? De één kan vrijmoedig bidden. Een ander hartelijk troosten. Een derde getuigend spreken. Een vierde handig organiseren. De één krijgt ontferming om gastvrij te zijn. Een ander geduld om z’n medemens te verzorgen. Een derde tact om met kinderen om te gaan. Een vierde liefde om aandacht te kunnen geven aan ouderen. Te veel om op te noemen.

Aan ieder
De Geest deelt aan ieder afzonderlijk uit, zoals Hij wil. Niet iedereen krijgt evenveel. Niet iedereen krijgt alles. Wat zouden we onuitstaanbaar worden. Allemaal wat! In de gemeente is geen plaats voor overschatting. Zo van: ik kan het wel alleen! Ik heb de meeste gaven! In de gemeente is geen plaats voor onderschatting. Zo van: ik kan niets. Ik heb geen enkele gave. Voor ons allen geldt: verwaarloos de genadegave niet, die in u is! Waarom heeft de een deze gave en de ander die? Dat is Gods zaak. Dat is Gods wijsheid. Hij heeft een unieke bedoeling met ieders leven. Laat ieder met de gaven van de Geest voor de dag komen! Niet om daarmee met de borst vooruit te lopen. Maar – schrijft Paulus in vers 7 – tot nut voor de ander! Tot profijt van de hele gemeente.

Begaafd zijn we allemaal
Er was een trainer die zei tegen iemand: ik heb 11 voetballers nodig. Die stel ik op. Dat zijn de besten! Ik heb 4 invallers nodig. Die zitten op de reservebank. Die zijn wat minder. Ik hou er eentje over. Dat ben jij. Jij bent de slechtste Je mag naar de tribune. Dat doet de Heilige Geest nooit! De Heilige Geest lijkt meer op die onderwijzer. Die organiseerde een toneelstuk. Die had voor elk kind uit de klas een rol. Alle kinderen liet hij meedoen. Alle kinderen kregen een taak! Begaafd zijn we allemaal!

Niemand is minder, niemand is meer.
Ieder is nodig bij de Heer!

F. Wijnhorst, v.d.m.
lees meer »
 
Collectes Collectes
Digitaal doneren
De bestemming van deze gaven wordt zoals altijd in de zondagsbrief bekendgemaakt.
Bijdragen kan op onderstaande manieren:

Klik op onderstaande link om direct te geven via IDEAL.of scan onderstaande QR-code om direct te geven via IDEAL.

 

Uiteraard kunt u overmaken naar een van de onderstaande rekeningnummers;

  • Diaconie: NL37 INGB  0008 1281 48 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Krabbendijke
  • Kerkrentmeesters: NL54 RABO 0373 7068 12 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Krabbendijke
Diaconaal werk moet doorgaan en de kerkvoogdij kan ook niet zonder uw wekelijkse steun. 
Mogen wij op u rekenen, ook gedurende de tijd dat het anders is dan wij gewend zijn?
 
HZEK HZEK

De Hervormde Zendings- en Evangelisatie Kommissie (HZEK) is het orgaan van bijstand dat namens de kerkenraad het zendings- en evangelisatiewerk behartigt. Het gesprek met Israël wordt eveneens door de HZEK waargenomen.

Doel:
De doelstelling van de HZEK is drieledig:
1) de gemeenteleden actiever betrekken bij het zendingswerk;
2) randkerkelijken betrokken houden bij het gemeenteleven;
3) niet kerkelijk meelevende inwoners van Krabbendijke opnieuw of voor het eerst in aanraking brengen met het Evangelie.

De activiteiten van de HZEK worden gefinancierd uit een deel van de opbrengst van de zendingsbussen. 
Volg ons voor nieuws en activiteiten op social media: