Onze Gemeente Onze Gemeente

Welkom
Iedere zondag klinkt het Evangelie van onze Heere en Heiland, Jezus Christus. Het Evangelie van vrije genade.
Zijn genade wil de Heere ook u geven, die 'misschien toevallig' op deze website bent terecht gekomen.
In Zijn Naam nodigen wij u uit om in onze kerkdienst te luisteren naar de Boodschap van God, die vanuit de Bijbel tot ons komt. 

Grondslag
In Mattheüs 16:16 beleed Petrus zijn geloof met de woorden: 'U bent de Christus, de Zoon van de levende God'. Op dit geloof wil God Zijn Gemeente bouwen. Dat geloof in Jezus Christus is fundamenteel voor onze gemeente.
De Heilige Geest wil ook vandaag nog mensen ervan overtuigen, dat wie in Jezus Christus gelooft, het eeuwige leven ontvangt. Lees Handelingen 16:31 En zij zeiden: Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten.

Kerkdiensten
De erediensten zijn iedere zondag om 9.30 uur en 18.00 uur.

Tijdens de ochtenddienst is er creche voor de allerkleinsten tot 4 jaar.
0 tot 2 jarigen in zaal 2 van de Rancke. De ingang van De Rancke bevind zich links van het kerkgebouw. 3 jarigen in 't Aerum uus. De ingang van 't Aerum uus bevind zich achter het kerkgebouw.

Voor de kinderen van 5 en 6 jaar is er een kindernevendienst. De kinderen kunnen vóór de preek, met de leiding mee naar de kindernevendienst. Na de dienst kunt u hen ophalen in in 't Aerum uus.

Liturgie
Tijdens de diensten lezen wij Gods Woord uit de Herziene Statenvertaling.
Tijdens de morgen en avond diensten gebruiken wij het Liedboek voor de kerken uit 1973.
In de avonddienst zingen wij de Psalmen uit de berijming van 1773.

lees meer »
 
Meditatie - Johannes 11:3 Meditatie - Johannes 11:3

“Zijn zusters dan zonden tot Hem, zeggende: Heere , zie die Gij liefhebt, is ziek.”  Johannes 11: 3

De Redder in nood!
Ons Schriftgedeelte meldt dat er zorgen zijn in het huis in Bethanië, bij de vrienden van Jezus.
Lazarus is ziek..........

lees meer »
 
Meditatie - Johannes 3:16 Meditatie - Johannes 3:16

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.  Johannes 3:16

Een ontmoeting met Jezus in de nacht.
Midden in de nacht komt er een mens tot Jezus.............

lees meer »
 
Meditatie - Vertrouwen in aanvechting Meditatie - Vertrouwen in aanvechting

In de afgelopen tijd werd ik bepaald bij psalm 77, een psalm van Asaf.
Boven de psalm hebben de vertalers geschreven: “Vertrouwen in aanvechting”.
Asaf schrijft deze psalm nadat hij een moeilijke tijd heeft meegemaakt. En nergens uit de psalm blijkt dat de omstandigheden waarin hij zat, zijn veranderd. Wel maak ik uit de psalm op dat zijn mind-set, zijn manier van denken over deze omstandigheden, is veranderd.

Ik vind Asaf eerlijk en kwetsbaar in dit lied......

lees meer »
 
Vers van de dag Vers van de dag
-- DagelijksWoord.nl
 
Meditatie - Loofhuttenfeest Meditatie - Loofhuttenfeest
In Israël Ioopt de natuur altijd enkele maanden voor op die in Nederland. Zo wordt, bijvoorbeeld, in mei de tarwe al geoogst en zijn eind mei de akkers grotendeels kaal. Wanneer de herfstoogst is geweest, de druiven, al het overige fruit en de olijven zijn binnengehaald, wanneer de wijn- en de olijfpersen vol zijn om getreden te worden, dan viert men in Israël het Soekot, het Loofhuttenfeest. Een feest dat door God is ingesteld, u kunt daarover lezen in Leviticus 23 vers 33 tot en met 43......
lees meer »
 
HZEK HZEK

De Hervormde Zendings- en Evangelisatie Kommissie (HZEK) is het orgaan van bijstand dat namens de kerkenraad het zendings- en evangelisatiewerk behartigt. Het gesprek met Israël wordt eveneens door de HZEK waargenomen.

Doel:
De doelstelling van de HZEK is drieledig:
1) de gemeenteleden actiever betrekken bij het zendingswerk;
2) randkerkelijken betrokken houden bij het gemeenteleven;
3) niet kerkelijk meelevende inwoners van Krabbendijke opnieuw of voor het eerst in aanraking brengen met het Evangelie.

De activiteiten van de HZEK worden gefinancierd uit een deel van de opbrengst van de zendingsbussen. 
Volg ons voor nieuws en activiteiten op social media: