Morgendienst 23 januari Morgendienst 23 januari
 
Middagdienst 16 januari Middagdienst 16 januari
 
Onze Gemeente Onze Gemeente

Welkom
Iedere zondag klinkt het Evangelie van onze Heere en Heiland, Jezus Christus. Het Evangelie van vrije genade.
Zijn genade wil de Heere ook u geven, die 'misschien toevallig' op deze website bent terecht gekomen.
In Zijn Naam nodigen wij u uit om in onze kerkdienst te luisteren naar de Boodschap van God, die vanuit de Bijbel tot ons komt. 

Grondslag
In Mattheüs 16:16 beleed Petrus zijn geloof met de woorden: 'U bent de Christus, de Zoon van de levende God'. Op dit geloof wil God Zijn Gemeente bouwen. Dat geloof in Jezus Christus is fundamenteel voor onze gemeente.
De Heilige Geest wil ook vandaag nog mensen ervan overtuigen, dat wie in Jezus Christus gelooft, het eeuwige leven ontvangt. Lees Handelingen 16:31 En zij zeiden: Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten.

Kerkdiensten
De erediensten zijn iedere zondag om 9.30 uur en 18.00 uur.

Tijdens de ochtenddienst is er creche voor de allerkleinsten tot 4 jaar.
0 tot 2 jarigen in zaal 2 van de Rancke. De ingang van De Rancke bevind zich links van het kerkgebouw. 3 jarigen in 't Aerum uus. De ingang van 't Aerum uus bevind zich achter het kerkgebouw.

Voor de kinderen van 5 en 6 jaar is er een kindernevendienst. De kinderen kunnen vóór de preek, met de leiding mee naar de kindernevendienst. Na de dienst kunt u hen ophalen in in 't Aerum uus.

Liturgie
Tijdens de diensten lezen wij Gods Woord uit de Herziene Statenvertaling.
Tijdens de morgen en avond diensten gebruiken wij het Liedboek voor de kerken uit 1973.
In de avonddienst zingen wij de Psalmen uit de berijming van 1773.

lees meer »
 
Meditatie Meditatie
De (on)volmaakte gemeente!
... Waar komt dit onkruid vandaan?! Mattheüs 13:24-30

De beste kerk? 
Waarom zijn er zoveel verschillende kerken? Waarom zijn er in de loop der eeuwen zoveel (af)scheidingen geweest? Waarom gaat dat maar door? Er komt geen einde aan! Het lijkt wel een repeterende breuk! Ik vermoed dat al die gelovigen die zich afscheidden van een bestaande kerk het verlangen hadden naar een volmaakte gemeente. Voor alle duidelijkheid: wie zou daar niet naar verlangen? Maar.. komt die er ooit op deze aarde? Kan die ooit aangewezen worden: dat is hem, dé beste kerk?!

Een les van Jezus
Zie je hem daar gaan? Die boer? Hij loopt over z'n akker en hij zaait tarwezaad. ’t Is tarwezaad van de beste kwaliteit. Die boer en zijn personeel verwachten dan ook dat het prima tarwe zal opbrengen.
Maar wat gebeurt er? Terwijl die boer en zijn knechten slapen, komt er iemand die een gruwelijke hekel heeft aan die boer en hij gaat ook zaaien. Hij zaait onkruid. De eerste tijd merkt men niets. Pas wanneer de vruchten komen, dan zie je wat tarwe is en wat onkruid is. De knechten ontdekken het. Zij gaan naar de boer en vragen of hij hun wel goed zaad gegeven heeft. Natuurlijk, zegt de boer. Maar waar komt dat onkruid dan vandaan?

Grote schoonmaak?
Zullen wij alles wat niet op de akker hoort, maar even uitroeien, vragen de knechten. Ze staan te popelen om aan de slag te gaan, Met man en macht willen ze het onkruid te lijf gaan. Want het bederft het werk van hun heer.
Aan de ene kant hoop ik dat u/jij dit herkent. Want het is waar: het onkruid bederft het werk van Christus. Door het evangeliezaad wat gestrooid wordt, komen mensen tot geloof! Verheerlijken ze God. Dat uiten ze in hun leven. Maar door het onkruid wat de duivel rondstrooit, blijven mensen ongelovig. Moeten ze niets van God weten. Dat laten ze zien in hun daden.
Als je zelf door Christus gegrepen bent, laat dat je niet koud. Het kan je pijn doen en benauwen. Dan sta je te trappelen om er iets aan te doen.

Het onkruid
Christus heeft een onverzoenlijke vijand. De duivel zet alles op alles om het werk van Christus te verstoren en om de klad erin te krijgen. Hij zaait het onkruid ’s nachts als alle mensen slapen. Niemand heeft het in de gaten. We merken het pas wanneer het kwaad al geschied is, als de vruchten openbaar komen. Je denkt dat alles goed is, maar intussen ontkiemt in de grond het onkruid al.
Zo gaat dat in gezinnen. Je hebt als ouders je kinderen het goede voorgehouden. Jarenlang leef je in de veronderstelling dat alles in orde is. En dan ineens kom je tot de ontdekking: wat daar groeit is geen tarwe, maar onkruid. Hoe kan dat nu? Dat heb ik toch niet gezaaid?
Zo kan dat in de gemeente gaan. Jarenlang kan het onkruid onherkenbaar zijn. En dan herken je het: links en rechts om je heen. En je vraagt je af: waar komt het toch ineens vandaan?
Nou, het was er al een hele tijd. Lang geleden heeft de duivel het al gezaaid. Meer hoefde hij niet te doen. Het kwam vanzelf wel op.

Risico
Je verwacht niet anders dan dat de boer uit de gelijkenis zal zeggen: natuurlijk kan dat zo niet blijven. Vooruit aan de slag. Maar… hij verbiedt dat!
Wat?! Vindt Christus het onkruid dan niet zo erg? Laat de aanwezigheid van het onkruid Hem uiteindelijk onverschillig? Is Hij zo tolerant, dat Hij vindt ook het onkruid recht van bestaan heeft?
Nee, zo is het niet! Bij Christus is er voor onkruid geen plaats. Straks bij de oogst wordt het verzameld en verbrand.
Dat de boer verbiedt het onkruid uit te trekken vindt zijn motivering in zijn zorg voor de tarwe. Zijn knechten zouden met al hun goede bedoelingen en in hun ijver om de akker zuiver te houden ook de tarwe kunnen schaden.
Christus is bang dat er met het onkruid ook tarwe uitgetrokken zal worden. Dat moet voorkomen worden. Zijn zorg voor de tarwe gaat zover, dat Hij bereid is het onkruid dan maar zolang te verdragen.

Christus’ zorg voor de tarwe.
In de dagen van Jezus waren de Farizeeërs bekende onkruidwieders. Ze wilden Gods akker keurig schoon houden. Zodra ze ergens onkruid meenden te zien, gingen ze er op af en trokken ze het uit. Hoeren. Tollenaars….
Denk aan die Samaritaanse vrouw. Volgens de Farizeeërs een duidelijk geval van onkruid. Ze was een Samaritaanse. En ze woonde samen met iemand die haar man niet was.
Denk aan Paulus in de tijd dat hij de gemeente van Jezus vervolgde. Als dat geen onkruid is, weet ik het niet meer, zou je zeggen. Veronderstel dat hij toen was uitgeroeid?! Wat een schade zou er zijn toegebracht aan de tarwe!
Wij zien aan wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan. Bovendien is er verandering mogelijk. Mensen die eerst ‘tot het onkruid behoren’, kunnen later blijken ‘tarwe’ te zijn!
Jezus wil dat niet, dat wieden bij voorbaat! Hij wil niet dat er ook maar één van Zijn kinderen verloren zal gaan!

Laat ons uw koren zijn, o Heer, niet op de wind verwaaien
als kaf, maar groeien U ter eer, tot Gij Uw oogst komt maaien!

F. Wijnhorst, v.d.m.
lees meer »
 
Collectes Collectes
Digitaal doneren
De bestemming van deze gaven wordt zoals altijd in de zondagsbrief bekendgemaakt.
Bijdragen kan op onderstaande manieren:

Klik op onderstaande link om direct te geven via IDEAL.of scan onderstaande QR-code om direct te geven via IDEAL.

 

Uiteraard kunt u overmaken naar een van de onderstaande rekeningnummers;

  • Diaconie: NL37 INGB  0008 1281 48 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Krabbendijke
  • Kerkrentmeesters: NL54 RABO 0373 7068 12 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Krabbendijke
Diaconaal werk moet doorgaan en de kerkvoogdij kan ook niet zonder uw wekelijkse steun. 
Mogen wij op u rekenen, ook gedurende de tijd dat het anders is dan wij gewend zijn?
 
HZEK HZEK

De Hervormde Zendings- en Evangelisatie Kommissie (HZEK) is het orgaan van bijstand dat namens de kerkenraad het zendings- en evangelisatiewerk behartigt. Het gesprek met Israël wordt eveneens door de HZEK waargenomen.

Doel:
De doelstelling van de HZEK is drieledig:
1) de gemeenteleden actiever betrekken bij het zendingswerk;
2) randkerkelijken betrokken houden bij het gemeenteleven;
3) niet kerkelijk meelevende inwoners van Krabbendijke opnieuw of voor het eerst in aanraking brengen met het Evangelie.

De activiteiten van de HZEK worden gefinancierd uit een deel van de opbrengst van de zendingsbussen. 
Volg ons voor nieuws en activiteiten op social media: