SAMENSTELLING KERKENRAAD SAMENSTELLING KERKENRAAD

Samenstelling college van ouderlingen
Wijk A:
A.M. Huissen | Kerkpolder 27 | 4413 GA Krabbendijke
0113 - 50 14 96 | am.huissen@hervormdegemeentekrabbendijke.nl
 
Wijk B
P.A. Kosten | Enden 9 | 4413 HE Krabbendijke
06 - 15 65 87 84 | pa.kosten@hervormdegemeentekrabbendijke.nl
 
Wijk C:
C.N. van Schaik | Sint Pieterspolder 1 | 4416 RJ Kruiningen
06 - 12 43 39 14 | cn.vanschaik@hervormdegemeentekrabbendijke.nl
 
Wijk D:
J.J. Kamerling | Floddertje 25 | 4421 TH Kapelle
06 - 29 03 71 72 | jj.kamerling@hervormdegemeentekrabbendijke.nl

Wijk E:
K. Houtekamer | Drie Minuten 55 | 4413 GE Krabbendijke
06 - 51 81 15 24 | k.houtekamer@hervormdegemeentekrabbendijke.nl

Wijk F:
Ds. F. Wijnhorst | Tremel 6 | 4413 HA Krabbendijke 
06 - 22 67 60 39 | 0113 - 20 21 97 | fwijnhorst@hervormdegemeentekrabbendijke.nl
 
Wijk G:
G. de Pater | Morlodehof 7 | 4413 BW Krabbendijke
06 - 51 68 73 05 | g.depater@hervormdegemeentekrabbendijke.nl
 
Wijk H / Ouderling ouderenpastoraat:
A. Matthijsse | Drie Minuten 7 | 4413 GE Krabbendijke
0113 - 50 33 01 | a.matthijsse@hervormdegemeentekrabbendijke.nl

Jeugdouderling:
P. Nieuwenhuize | Rosierlaan 21 | 4413 HC Krabbendijke
06 - 51 21 65 32 | p.nieuwenhuize@hervormdegemeentekrabbendijke.nl

Voorzitter:
G. de Pater | Morlodehof 7 | 4413 BW Krabbendijke
06 - 51 68 73 05 | g.depater@hervormdegemeentekrabbendijke.nl
 
Scriba:
M. Thierry | Coolhofflaan 23a | 4414 BK Waarde
06 - 44 01 64 45 | scriba@hervormdegemeentekrabbendijke.nl

Samenstelling college van ouderling-kerkrentmeesters                     
 
Voorzitter & Penningmeester:
H.J. Pol | Rosierlaan 18 | 4413 HD Krabbendijke
06 - 25 23 10 68 | hj.pol@hervormdegemeentekrabbendijke.nl
 
Penningmeester:
P.J. Huissen | Meestoof 48 | 4413 GN Krabbendijke
06 - 51 10 07 07 | pj.huissen@hervormdegemeentekrabbendijke.nl
 
Algemene Zaken:
L.Th. van der Schoor | Kruisbessestraat 36 | 4413 DC Krabbendijke
0113 - 50 23 22 | lth.vanderschoor@hervormdegemeentekrabbendijke.nl
 
Secretaris:
C.J. van Koeveringe | Kerkweg 39a | 4413 AB Waarde
06 - 51 01 81 32 | cj.vankoeveringe@hervormdegemeentekrabbendijke.nl
  
Samenstelling college van diakenen
 
Voorzitter:
M. Houtekamer | J.W. Frisostraat 28 | 4413 CC Krabbendijke
06 - 13 89 47 17 | m.houtekamer@hervormdegemeentekrabbendijke.nl
 
Secretaris:
A.P.J. van den Dorpel | Wilhelminastraat 78 | 4413 EE Krabbendijke
06 - 13 32 62 25 | apj.vandendorpel@hervormdegemeentekrabbendijke.nl
 
Penningmeester:
Q.G. Pieper | 1e Oostdijkweg 2 | 4415 AC Oostdijk
06 - 38 59 36 96 | qg.pieper@hervormdegemeentekrabbendijke.nl

Grond en Pachtzaken:
M.O. Zandee | Raadhuisstraat 10 | 4414 AJ Waarde
06 - 53 37 17 37 | mo.zandee@hervormdegemeentekrabbendijke.nl

 
Wijkindeling Wijkindeling

Bij het huisbezoek wordt aandacht geschonken aan de zorg voor de persoonlijke omstandigheden van de gemeenteleden. Het huisbezoek is een komen in de Naam en de dienst van de Zender, de Heere Jezus. Voor zowel degene die het bezoek aflegt als degenen die bezocht worden, geldt het woord van de Heere Jezus: “Wie u hoort, die hoort Mij”. De spits van een huisbezoek dient te zijn: de oproep om naar het evangelie te leven. Het is gebruikelijk om een huisbezoek te besluiten met Schriftlezing en gebed.

Om het pastoraat praktisch gestalte te geven is de Hervormde Gemeente van Krabbendijke ingedeeld in acht wijken, waarbij het de bedoeling is om in elke wijk een of meerdere ouderlingen als wijkouderling te laten fungeren.
 
Wijk                      
A
Drie Minuten | Kerkpolder | Meekrap | Meestoof | Noordschans | Oostpolderweg | Watervliet | Westhof | Wilhelminastraat
 
B
Baanstraat | Blinkertstraat | Doelstraat | Hinkelingestraat | Morlodestraat | Morlodehof | Noorddijk | Noordweg | Oostweg | Piermanstraat | Scoudestraat | Spoorlaan | Verlengde Noordweg

C
Appelstraat | Bramestraat | Burg. Sandbergstraat | Deltastraat | Dorpsstraat | Johan Willem Frisostraat | Kerkpad | Kerseplein | Nieulandestraat | Oosterscheldestraat | Poststraat | Reimerswaalstraat | Westerscheldestraat

D
Rilland | Waarde

E
Enden | Kraaierstraat | Kruisbessestraat | Molster | Nieukerckestraat | Oude Rijksweg | Rosierlaan | Tremel | Westweg | Zwartebessestraat

F
Nieulande | Ter Weel

G
Alle plaatsen buiten Krabbendijke m.u.v. Rilland en Waarde
              
H
Ouderen van 75+ in alle wijken

Jeugdouderling:  Jeugd in alle wijken

 
Werkzaamheden van de kerkrentmeesters Werkzaamheden van de kerkrentmeesters

Dit college behartigt de stoffelijke belangen van de kerk, zoals beheer en onderhoud van de gebouwen, salarissen, zorg voor de kosten van de erediensten enz.

Daarnaast vallen de zorg voor bijv. de kosters, de organisten en de veiligheid in de kerk onder de taken, maar ook de ledenadministratie, de financiële administratie enz.

Dit college heeft niet alleen een taak ten aanzien van de juiste besteding van de aan hen toevertrouwde middelen, maar ook de verwerving daarvan is hen opgedragen.

Het grootste deel van het inkomen bestaat uit bijdragen van de gemeenteleden in de vorm van de jaarlijkse vrijwillige bijdrage (=actie kerkbalans), collecten tijdens de erediensten en bijzondere giften uit de gemeente. Het offeren voor de dienst des Heeren is een wezenlijk onderdeel van de eredienst.

Voor deze vrijwillige bijdrage “Actie Kerkbalans” ontvangt ieder doop- en belijdend lid vanaf 18 jaar in januari/februari een enveloppe met een overzicht aangaande de financiën van de gemeente. De hoogte van de bijdrage wordt door de leden zelf vastgesteld. Op de bijgesloten antwoordkaart kunt U aangeven welk bedrag u dit jaar wilt geven en in hoeveel termijnen u dit wilt afdragen. De antwoord enveloppe wordt door de kerkmedewerkers persoonlijk bij u opgehaald. 

 
 
Werkzaamheden van de diaconie Werkzaamheden van de diaconie

Diaconia betekent dienst aan God en aan de naaste. Diaconaat is dus het dienen van God en het uitoefenen van dienstbetoon aan de ander, de medemens als schepsel van God. In de door de Heere Jezus vertelde gelijkenis van de barmhartige Samaritaan wordt de opdracht van dienstbetoon aan de naaste, de medemens, duidelijk weergegeven: We mogen niet voorbijgaan aan de andere kant van de weg, maar we moeten de medemens tot een helper zijn.

Enkele Bijbelgedeelten uit het Oude Testament waarin de basis van diaconale taken wordt beschreven zijn: Deut. 15, Ex. 22:21, Ps. 72, Ps. 146, Jer. 5:28, Mal. 3:5. Enkele Bijbelge-deelten uit het Nieuwe Testament waarin de basis van diaconale taken wordt beschreven zijn: Matth. 25:34-46, Marc. 10:45, Luk. 22:25. Uiteindelijk is de grote Diaken de Heere Jezus zelf. Hij kwam om te dienen en om Zijn leven te geven tot een losprijs voor velen.
 

Het diaconaat wordt omschreven in artikel 3.11 en in artikel 8.3 van de Kerkorde. Hierin staat onder andere: “De gemeente, in al haar leden is geroepen tot de dienst der barmhartigheid en gerechtigheid. Onder de leiding van of door de arbeid van de diakenen wordt aan deze roeping gehoor gegeven. De gemeenschap in het Heilig Avondmaal is fundamenteel voor het denken en doen in het diaconaat”.

Het dienstbetoon, gebonden aan en gedragen vanuit het Evangelie, is kenmerkend voor de levende christelijke gemeente. Voor de diakenen is naast de dienst der barmhartigheid ook een leidinggevende taak weggelegd, namelijk medeverantwoordelijkheid dragen voor het beleid van de kerkenraad.
 

Kernwoorden in het diaconaat zijn: barmhartigheid en gerechtigheid. Diaconaat richt zich primair op hen, die:
• geen helper hebben;
• in (financiële) nood verkeren;
• verdrukt worden;
• in onrechtvaardige situaties leven;
• door een ramp getroffen zijn;
• in de knel zitten of door welke oorzaak dan ook aan de rand van de samenleving zijn terechtgekomen.

Goede doelen en projecten welke door de Diaconie van onze gemeente worden ondersteund:

Gereformeerde Bond     www.gereformeerdebond.nl
G.Z.B. (Gereformeerde Zendings Bond)
H.G.J.B.
M.A.F. (Mission Aviation Fellowship)  
Open Doors
Stichting Hulp Oost Europa
Stichting Naar House
Stichting Steun Messiasbelijdende Joden
Stichting Tear (Tegen Armoede)
Stichting Wereld Evangelisatie Nederland
Woord en Daad